Algemene voorwaarden

Algemene activiteit‐, instructie‐, cursus‐, tandem en leveringsvoorwaarden

Van PVA B.V., De Spin 46, 1911 LB  Uitgeest, Nederland.

12 mei 2016

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle met PVA B.V. af te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en materialen, te leveren diensten, activiteiten, tandemvluchten, instructie, cursussen en/of bemiddeling.
 2. Bedoelde overeenkomst komt tot stand zodra men mondeling of schriftelijk een bestelling heeft geplaatst voor een product of dienst, een betaling heeft verricht, men zich schriftelijk heeft aangemeld voor een activiteit, tandemvlucht, instructie, cursus of producten in ontvangst heeft genomen.
 3. Het beoefenen van een luchtsport zoals paragliden kan gevaarlijk zijn. Grondoefenen (als onderdeel van het paragliden) kan ook gevaarlijk zijn, ondanks dat men tijdens het grondoefenen niet vliegt. Cursist en/of deelnemer aan evenementen, activiteiten en reizen en/of passagier en/of koper en/of huurder van geleverde producten of diensten van PVA B.V, dient er rekening mee te houden dat men verwondingen kan oplopen die leiden tot blijvend letsel of overlijden.
 4. Door PVA B.V. noch door haar medewerkers en assistenten, noch haar leveranciers, wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd voor elke vorm van schade of letsel dan ook die men als gevolg van actieve of passieve deelname aan luchtsporten, waaronder paragliden en grondoefenen, treft.
 5. PVA B.V., noch één van haar medewerkers, aanvaardt enige aansprakelijkheid welke voortvloeit uit gebruik of misbruik van artikelen, goederen of diensten.
 6. Bij gebruik van enig artikel of dienst aanvaardt de koper of gebruiker de volledige verantwoordelijkheid.
 7. Cursist en/of deelnemer aan evenementen en reizen en/of passagier en/of koper en/of huurder van geleverde producten of diensten van PVA B.V. vrijwaart PVA B.V. van aanspraken door derden.
 8. Deelname aan activiteiten van PVA B.V. geschiedt geheel op eigen risico. PVA B.V. is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van de activiteit. Instructie-adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 9. PVA B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens of in verband met de door PVA B.V. gegeven instructie/cursus/activiteiten.
 10. Paragliden- en grondoefeninstructie kan intensief zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de instructie. Indien je gezondheidsklachten of andere redenen hebt om te twijfelen aan deelname, raden we je aan eerst advies in te winnen bij een arts.
 11. Bij slechte weersomstandigheden (onweer, storm, extreme warmte, wind) kan een activiteit worden afgelast of afgebroken door PVA B.V..
 12. De cursist is verplicht blessures of onbehagen voor, tijdens of na de activiteit te melden bij PVA B.V..
 13. De cursist stemt ermee in dat haar/zijn gegevens door PVA B.V. bewaard zullen worden. PVA B.V. verklaart hierbij dat de gegevens niet ter inzage aan derden worden aangeboden met het oog op de privacy wetgeving.
 14. Elke rechtsverhouding tussen PVA B.V. en de wederpartij wordt beheerst door het Nederlandse recht. Vernietigbaarheid dan wel nietigheid van een bepaling, doet niet de hele overeenkomst vernietigbaar respectievelijk nietig zijn. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.